Zásady ochrany osobných údajov

Ochranu osobných údajov zabezpečujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov je:

GAMAPLYN s.r.o. (ďalej len GAMAPLYN)
Železničná 570/8
Krakovany 922 02
IČO: 47453460

Aké osobné údaje spracúvame

Na zber údajov o správaní návštevníka na našom webe využívame tzv. cookie súbory. Viac o cookies nájdete v časti Používanie cookies. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.

Okrem údajov o správaní návštevníka na našom webe, zbierame údaje o subjekte, ktorý sa chce stať naším zmluvným obchodným partnerom a  pre tento účel vypĺňa HTML registračný formulár:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Názov firmy
 • IČO
 • E-mail kontaktnej osoby
 • Heslo (na prístup do partnerskej zóny)

Účely spracovania a doba uchovávania údajov

Údaje o správaní návštevníka na našom webe zberáme za účelom skvalitnenia našich služieb a poskytnutie väčšieho komfortu užívateľov nášho webu. Pre tento účel je nevyhnutné poznať správanie sa užívateľov na našom webe a ukladať si tieto informácie. Mnohé z týchto údajov potrebujeme na štatistické vyhodnocovanie návštevnosti nášho webu:

 • IP adresa zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web
 • URL adresa, z ktorej pristupuje na náš web
 • prehliadač webových stránok, ktorý používa na zobrazenie nášho webu vo svojom zariadení
 • operačný systém zariadenia návštevníka, z ktorého pristupuje na náš web, jeho verzie a jazykové nastavenia
 • URL podstránok, ktoré na našom webe navštívil
 • Čas a dátum prístupu na náš web
 • a ďalšie

Všetky tieto údaje ako aj doba ich ukladania sú bližšie špecifikované v časti Používanie cookies, v prehľadnej tabuľke.

Údaje o subjekte, ktorý sa chce stať našim zmluvným partnerom, uvedené vyššie v časti Aké osobné údaje spracúvame, zberáme výhradne za účelom overenia podnikateľského subjektu, prípadne ako podklady na vytvorenie zmluvného vzťahu. Po sprístupnení online nakupovania zmluvným partnerom poskytnuté osobné údaje slúžia na prihlásenie sa do partnerskej zóny, odpovedanie otázok, spracovanie objednávok alebo umožňujú prístup k špecifickým informáciám. Všetky údaje, ktoré nájde návštevník po prihlásení na stránke "Môj účet" má právo upraviť a odstrániť. Tieto údaje ukladáme len na nevyhnutný čas trvania zmluvného vzťahu. Po zaniknutí zmluvy, ako aj na osobnú žiadosť partnera, tieto údaje mažeme najneskôr do 30 dní od zániku zmluvy alebo po podaní žiadosti o vymazanie údajov.   

Zdieľanie s tretími stranami - sprostredkovateľmi

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať k osobným údajom návštevníka webu prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov. GAMAPLYN nezodpovedá za narábanie s osobnými údajmi sprostredkovateľmi.

Zoznam sprostredkovateľov

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland  (ďalej len Google)

 • Google analytics
  Tento produkt/ nástroj spoločnosti Google využívame na zisťovanie analytických informácií o správaní návštevníka na našom webe.
 • Google Maps
  Naša webová stránka používa Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní Google máp spoločnosť Google zhromažďuje, spracúva a používa aj údaje o používaní funkcií máp návštevníkmi webovej stránky. Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu.

Tieto informácie si zvyčajne spoločnosť Google ukladá na serveroch mimo EU, na servre v USA.  

 • SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T
  Poskytovateľ IT služieb, systém tohto webu je umiestnený na serveri tejto spoločnosti.  

Používanie cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača umiestňujú vami navštívené webové lokality. Webové lokality používajú súbory cookie na uľahčenie efektívnej navigácie a vykonania určitých funkcií používateľom. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality, možno nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred nastavením v prehliadači schválené.

 • Nevyhnutne potrebné cookies (Strictly necessary)
  Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako prihlásenie používateľa a správa účtu. Webová lokalita sa nedá správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.
 • Analytické cookies (Performance)
  Analytické cookie na sledovanie výkonnosti sa používajú na informovanie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.
 • Marketingové cookies (Targeting)
  Marketingové cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.

Aké má návštevník nášho webu práva pri spracúvaní osobných údajov

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním osobných údajov návštevníka nášho webu je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak návštevník udelil súhlas na spracovanie osobných údajov, môže ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Návštevník nášho webu má právo našu spoločnosť požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré o ňom evidujeme a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o jeho právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje návštevníkovi naša spoločnosť poskytne v elektronickej alebo tlačenej podobe najneskôr do 30 dní odo dňa jeho písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom.

Tiež má právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o ňom, kto má prístup k týmto osobným údajom, ako aj informácie o účele ich spracovania.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Návštevník má právo na opravu a aktualizáciu jeho osobných údajov. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom.

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Návštevník má právo na vymazanie jeho osobných údajov. Písomnú žiadosť môže doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch má návštevník právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návštevník má právo požadovať, aby sme jeho osobné údaje, ktoré spracúvame, odovzdali jemu alebo inej osobe, ktorú určí, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie je návštevník spokojný so spôsobom ako spracovávame jeho osobné údaje, má právo namietať a žiadať nápravu. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti alebo elektronicky mailom.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSONÝCH ÚDAJOV

S podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa návštevník môže obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.